Deklaracja Ideowa NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną zrzeszającą studentów, umożliwiającą im samorealizację na polu publicznym. NZS działa na rzecz rozwiązywania socjalnych i dydaktycznych problemów społeczności studenckiej. NZS, opierając się w swych działaniach na antykomunistycznej tradycji NZS, uznaje jako nadrzędne następujące zasady ideowe i wartości.

  1. Chrześcijański system wartości oparty na Dekalogu i Ewangelii ma podstawowe znaczenie dla łacińskiego kręgu cywilizacji europejskiej.
  2. Naród Polski jest fundamentem Państwa Polskiego i dlatego polityka państwa powinna być zgodna z szeroko rozumianym narodowym interesem Polski.
  3. Ustawodawca stanowiący prawo musi mieć świadomość istnienia wyższego, naturalnego porządku prawnego, którego nikt nie może zmienić ani uchylić. W szczególności podstawowym prawem naturalnym jest nienaruszalność życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.
  4. Prawo człowieka do wolności jest jego podstawowym prawem wynikającym z jego godności i prawa naturalnego. Dlatego też, rządzący nie mogą tego prawa ograniczać inaczej jak tylko w celu zagwarantowania wolności innych osób oraz sprawnego funkcjonowania państwa dla dobra ogółu, przy czym wszelkie ograniczenia muszą być wyraźnie określone konstytucyjnie i nie mogą dawać władzy możliwości rozszerzającej ich interpretacji. Każdy człowiek korzystający ze swej wolności nie może jej jednak rozumieć jako możliwości robienia czegokolwiek, lecz działać jedynie w granicach wyznaczonych przez prawo naturalne.
  5. Własność jest podstawowym prawem obywatelskim i jej naruszanie jest sprzeczne z zasadą państwa prawa. Jednakże korzystając ze swej własności powinno się ją traktować jako funkcję społeczną.
  6. Państwo Polskie jest wspólną wartością całego Narodu i dlatego wszyscy jego obywatele zobowiązani są do podejmowania działań je wzmacniających, a w szczególności do działania na rzecz niepodległości Polski.
  7. Polska jest państwem europejskim, co oznacza jej trwałe i nierozerwalne cywilizacyjne, historyczne i kulturowe związki z innymi państwami Europy. W związku z tym Polska powinna uczestniczyć w takich europejskich inicjatywach integracyjnych, które nie ograniczają suwerenności polskiej państwowości, zachowania kultury, języka i tradycji oraz nienaruszalności granic.
  8. Państwo Polskie obowiązane jest do troski o Polaków pozostających poza granicami kraju nie z własnej woli oraz o Polonię.
  9. Młodzież jest przyszłością Narodu, w związku z czym jej wychowanie i edukacja ma fundamentalne znaczenie dla Polski. Dlatego też konieczna jest obrona rodziny, spełniającej podstawową funkcję wychowawczą, oraz taka reforma systemu edukacyjnego, która pozwoli na naukę i studia każdemu kto tego chce i ma ku temu stosowne predyspozycje intelektualne,bez względu na jego zasobność majątkową.
  10. Państwo ma obowiązek zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, w związku z czym konieczne jest zaostrzenie karalności oraz wzrost skuteczności funkcjonowania aparatu ścigania.

 

 

Znak graficzny NZS OU UW

logo_nzsuw